Skip to main content

Att arbeta säkert är av högsta prioritet!
Vi arbetar också aktivt för att alla anställda ska trivas och utvecklas både yrkesmässigt och som individer.

Teresa JohanssonVD

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljön i Byggnads AB Lennart Eriksson ska vara sådan att vi som arbetar här inte drabbas av ohälsa eller kommer till skada på grund av arbetet och att vi trivs och kan utvecklas både yrkesmässigt och som individer. Arbetsmiljöarbetet ska finnas med i alla beslut som fattas och alla aktiviteter som genomförs.

Vi accepterar ingen form av mobbing eller trakasserier på vår arbetsplats. Vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet och alla individer ska behandlas jämlikt och med respekt.

Vi ska uppfylla den arbetsmiljölagstiftning som omfattar vår verksamhet och vi strävar efter att hela tiden förbättra vår arbetsmiljö såväl organisatoriskt och socialt som fysiskt.

På Byggnads AB Lennart Eriksson innebär det att:

• arbetsmiljöarbetet är en naturlig del i allt vi gör,
• arbetsmiljöarbetet görs i samverkan mellan arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud
• chefer och arbetsledare har/får rätt kunskaper, kompetens, resurser och befogenheter för att kunna verka för en bra och säker arbetsmiljö,
• alla anställda får den introduktion och utbildning de behöver för att kunna arbeta säkert
• vi regelbundet, och vid förändringar, undersöker och riskbedömer såväl vår fysiska som vår organisatoriska och sociala arbetsmiljö för att kunna vidta de åtgärder som behövs för att skapa en säker och trygg arbetsplats,
• alla tillbud och olyckor som inträffar ska rapporteras och utredas så att rätt åtgärder kan vidtas och att liknande situationer kan undvikas i framtiden
• arbetsmiljöfaktorer beaktas vid inköp av varor och tjänster till verksamheten
• vi lever upp till den lagstiftning som finns på arbetsmiljöområdet samt att vi når våra egna uppsatta arbetsmiljömål,
• vi årligen följer upp vårt systematiska arbetsmiljöarbete

Kramfors 2017-03-23

Teresa Johansson, VD
Byggnads AB Lennart Eriksson

E-post: info@lebygg.com
Byggnads AB Lennart Eriksson
Industrivägen 57, 872 32 KRAMFORS
Tel: 0612-71 14 10

Ta tag i ditt byggprojekt idag

Kontakta Oss

Adress: Industrivägen 57, 872 32 Kramfors
Tel: 0612-71 14 10
E-mail: info@lebygg.com